Tuesday, April 1, 2014

Santoukou Ramen


Yummy noodle. In Taipei