Saturday, May 4, 2013

Maffra misty morning


The misty morning around Maffra. Kind of poetic.