Wednesday, April 10, 2013

Jian Xu Stone Garden
Jian Xu stone garden. Love the feel of the ruggedness.